SYFTET

Genom att matcha mentorer och adepter till varandra, från annan kommun än den man jobbar på, ges ett unikt utrymme
för deltagarna att tänka fritt tillsammans och bygga upp nätverk och kompetensöverföring över kommungränserna.